top of page
  • Zdjęcie autoraSP2

Oferta Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka, kształcenia specjalnego oraz pomocy PPZachęcamy do zapoznania się z ofertą Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka, kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi.

Nasza szkoła stwarza optymalne warunki wykorzystania potencjału rozwojowego każdego dziecka. Zapewnia przedszkolakom i uczniom możliwość korzystania z różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Pomoc ta polega na: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole, zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami Poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach pomocy pedagogiczno – psychologicznej organizujemy: zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym), zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Ponadto organizujemy kształcenie specjalne: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Naszą kadrę stanowią wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści: pedagog specjalny, pedagog, psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, specjalista edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki. Kadra pedagogiczna bierze udział w szeregu szkoleń, których tematem jest edukacja włączająca. Współpracujemy ze szkołą specjalną i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Nasi specjaliści: Pedagog, Pani Jolanta Harasim – Król jest nauczycielem dyplomowanym, magistrem pedagogiki opiekuńczej oraz doradcą zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, pedagogiki specjalnej oraz surdopedagogiki. Swoim wsparciem obejmuje wszystkie dzieci Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów szkoły, zaś jako pedagog specjalny troszczy się o zaspokojenie różnorodnych potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych. Pedagog prowadzi rewalidację dla uczniów słabosłyszących oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Specjalista zaprasza uczniów oraz ich rodziców do przytulnego, nowoczesnego gabinetu, gdzie zawsze można porozmawiać w atmosferze zrozumienia i akceptacji, uzyskać pomoc w rozwiązaniu różnorodnych problemów, miło spędzić czas podczas ciekawych zajęć lub po prostu odpocząć od hałasu. Neurologopeda, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, Pani Eliza Stanek jest nauczycielem dyplomowanym, magistrem filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii oraz z neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie. Uzyskała kwalifikacje diagnosty i terapeuty SI na studiach podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Terapii ręki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Taping w logopedii, Masaż logopedyczny, czy też Elektrostymulaja. Innowacyjna metoda terapeutyczna. Zdobyte doświadczenie przekłada na pracę z dzieckiem, stosując w terapii logopedycznej innowacyjne metody. Specjalista ciągle poszerza wiedzę i poszukuje nowych, skutecznych metod terapeutycznych. Ściśle współpracuje z rodzicem dziecka objętego terapią. Udziela porad i konsultacji. Psycholog, Pani Dominika Skwirczyńska – jest nauczycielem początkującym, absolwentką psychologii, jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera w Akademii WSEI w Lublinie. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Trening Zastępowania Agresji (TZA); terapię behawioralną w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi; kształtowanie właściwych relacji z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną; diagnozę i terapię dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada kwalifikacje do realizacji zajęć w ramach programu rekomendowanego z zakresu promocji zdrowia psychicznego: apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. W czasie studiów aktywnie działała w wolontariacie w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Od kilku lat zaangażowana w działania pomocowe na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Praca z drugim człowiekiem jest jej pasją, każdą osobę traktuje w sposób indywidualny, pracując przede wszystkim na jej zasobach. W szkole prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a drzwi gabinetu psychologa są zawsze otwarte dla wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli szukających porady, rozmowy czy konsultacji.

Fizjoterapeuta, Pani Ewelina Duda jest nauczycielem początkującym, magistrem fizjoterapii, trenerem funkcji grafomotorycznych, nauczycielem wspomagającym w przedszkolu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia na Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej Wincentego Pola w Lublinie. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Terapii ręki. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Skolioza – ocena i postępowanie fizjoterapeutyczne, Postępowanie w zaburzeniach rozwojowych niemowląt, Terapia ręki I i II stopień, Terapia blizn, Trener funkcji grafomotorycznych. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób ze spectrum autyzmu. W planach ma studia z integracji sensorycznej.

Wyposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny Na potrzeby dzieci została utworzona nowoczesna sala SI. Wyposażona w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Sprzęt do integracji sensorycznej umożliwia prowadzenie efektywnej terapii, która jest usprawnieniem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego. Terapeuta przy użyciu sprzętu do SI stymuluje i usprawnia zmysły dziecka. Wyposażenie naszej sali integracji sensorycznej zawiera wiele urządzeń zwłaszcza do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale także wzrokowego, słuchowego czy węchowego. Utworzenie sali do terapii integracji sensorycznej stwarza nowe możliwości terapeutyczne, jakie szkoła może zaoferować dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, czy niepełnosprawnością. Jednocześnie znacząco podnosi jakość udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Posiadamy również bardzo dobrze wyposażone, w materiały do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, gabinety specjalistów: pedagoga, psychologa i neurologopedy. Nowoczesny gabinet neurologopedyczny oraz pomoce (słuchawki Forbrain, elektrostymulator, echo korektory mowy, wibratory logopedyczne, słuchawki Soundsory, które są na wyposażeniu szkoły), sprawiają, że terapia jest skuteczna i szybciej przynosi oczekiwany efekt. Każda sala wyposażona jest w zestaw multimedialny, szereg pomocy edukacyjnych oraz w sprzęt potrzebny do funkcjonowania w nich dzieci niepełnosprawnych.

Nasza szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania. Uczniowie naszej szkoły otoczeni są szczególną troską i znajdują tu adekwatną pomoc.


Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą edukacyjną i galerią zdjęć:35 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page