top of page
deklaracja_dostepnosci.png

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

 

Dostępność architektoniczna – budynek Szkoły

Szkoła posiada 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd w postaci pochylni wykonanej na stałe. Wejście boczne – dla uczniów, nie posiada schodów, jest wejściem na poziomie przyziemia. Obydwa wejścia posiadają drzwi o szerokości umożliwiającej wjechanie do budynku wózkiem inwalidzkim. Budynek posiada parter oraz 1 piętro. Pomieszczenia na parterze (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych), są dostępne i wolne od barier poziomych. Na parterze budynku znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Z powodu braku windy, utrudniona jest komunikacja pionowa.

Na parterze budynku, tuż przed klatką schodową, umieszczony jest plan budynku wraz z planem ewakuacji i rozmieszczeniem sprzętu ppoż. Budynek posiada oznaczenia z informacją o kierunkach i drogach ewakuacji. W szkole wprowadzono procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników.

Brak jest oznaczeń kontrastowych oraz umożliwiających czytanie przez dotyk, niewygłaszane są również komunikaty głosowe. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.

Szkoła umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika.

 

 

Dostępność architektoniczna – budynek Oddziału Przedszkolnego

Do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami. Przy schodach, z jednej strony jest zamontowana metalowa barierka. Brak jest pochylni, windy lub innej architektury umożliwiającej dostanie się do budynku osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W oddziale przedszkolnym nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Na korytarzu umieszczono plan budynku z planem ewakuacji.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych oraz umożliwiających czytanie przez dotyk, niewygłaszane są również komunikaty głosowe. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. Podmiot nie jest wyposażony w urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących.

Do budynku Oddziału Przedszkolnego można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia     4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.​ 

Aby włączyć lub wyłączyć ułatwienia należy kliknąć w ikonkę postaci na niebieskim tle w prawym górnym rogu ekranu.

Niezgodności strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.:

-Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
- Zdjęcia, elementy nietekstowe np. obrazki ozdobne nie posiadają opisu alternatywnego.
- Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
- Niektóre informacje na stronie Szkoły przedstawiono jedynie w formie graficznej.

- Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego

Alternatywne formy dostępności

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 81 517-31-93 lub mailowo na adres: zs2belzyce@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

(Aktualizacja 13.03.2024r.)

bottom of page